Black Week | do -70% na wszystkie okulary
KONKURS „100 zł od Gepetto”

 

KONKURS „100 zł od Gepetto”

REGULAMIN KONKURSUUCZESTNIK – osoba, która dobrowolnie spełni wymogi konkursu, po to, aby otrzymać nagrodę w postaci kodu rabatowego na 100 zł na zakup nowych okularów Gepetto w sklepie weargepetto.pl
ORGANIZATOR – organizatorem Konkursu jest eCommerce Factory S.A. w siedzibą w Żydowie, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 21
UTWÓR – zdjęcie lub nagranie wideo umieszczone na witrynie social media Uczestnika wraz z jego opisem
PUBLIKACJA – umieszczenie Utworu w witrynie takiej jak instagram.com lub facebook.com ze skutkiem jakim jest publiczne udostępnienie Utworu dla innych użytkowników danych witryn.
KONKURS – konkurs trwa do 31.12.2024 roku włącznie lub do wyczerpania zapasu kodów rabatowych, których Organizator określa na 1000 sztuk.
NAGRODA – kod rabatowy na 100 zł do samodzielnego wykorzystania w sklepie www.weargepetto podczas składania zamówienia. Kod należy podać w koszyku w miejscu „mam kupon rabatowy” i zatwierdzając przyciskiem „użyj”


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „100 zł od Gepetto” w social mediach (zwanego dalej “Konkurs”), jest eCommerce Factory S.A. , z siedzibą przy ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 21, 62-241  Żydowo (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 
 3. Podanie danych osobowych (nazwa konta w portalu) ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo  dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 4. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram oraz Facebook. Instagram i Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc. / Facebook Inc.
 6. Konkurs jest prowadzona na stronie: https://www.instagram.com/gepetto_official  (zwanej dalej “Instagram”) oraz https://www.facebook.com/GepettoBrand (zwanej dalej „Facebook”)
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

§2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com lub Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram;
 5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

 


§3.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram lub Facebook. 
 2. Każda osoba, która spełni zadanie Konkursowe otrzyma nagrodę.
 3. W ciągu 7 dni od publikacji (pod warunkiem spełnienia wymogów § 4) każdy Uczestnik otrzyma od nas kod rabatowy upoważniający do skorzystania z rabatu 100 zł na okulary marki Gepetto w sklepie weargepetto.pl.
 4. Kod zostanie przesłany w formie wiadomości prywatnej na portalu, gdzie publikacja została zrealizowana.
 5. Jedna osoba (mając na myśli jedno konto w portalu) może otrzymać kod tylko jeden raz.
 6. Kod rabatowy jest jednorazowy, do wykorzystania w sklepie www.weargepetto.pl na dowolny produkt. Kod rabatowy nalicza się od ceny bazowej. Ważny jest do 31.12.2024 roku włącznie. 

 

§4  REALIZACJA ZADANIA KONKURSOWEGO

 1. Aby otrzymać Nagrodę w postaci kodu rabatowego na 100 zł na kolejny zakup należy spełnić poniższe punkty:

- dodać publiczne zdjęcie jako post lub video jako reels w portalu Instagram lub Facebook w założonych na twarzy okularach marki Gepetto (zakupionych w sklepie weargepetto.pl); zdjęcie musi przedstawiać okulary wyraźnie, aby każdy był w stanie zobaczyć produkt, który jest promowany

- Zdjęcie musi zostać oznaczone hashtagiem #100OdGepetto na Instagramie i/lub z oznaczoniem @gepettoBrand na Facebooku.

- Zdjęcie nie może być usunięte z czasem

 1. Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego wytworzenia Utworu, o którym mowa w § 4 pkt 1. 

3.Uczestnik zobowiązuje się do wykonania Utworu z zachowaniem należytej staranności. 

4. Konkurs jest dostępna w formie ogłoszenia Konkursu (dalej: „post Konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/gepetto_official/ oraz na Facebooku  pod adresem https://www.facebook.com/GepettoBrand 

5. Konkurs trwa od dnia 15 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku do godz. 23:59.

 1. W momencie publikacji zdjęcia z zachowaniem realizacji § 4 pkt 1 akceptujesz regulamin Konkursu.
 2. W przypadku naruszenia nielegalnych treści, czyli treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem lub treści, które są niezgodne z dobrymi obyczajami zadanie Konkursowe nie zostanie zaakceptowane, tym samym nie zostanie dostarczona Nagroda.  

 3. W szczególności, niedozwolone jest zamieszczanie Utworów, które: 
 1. naruszają prawo autorskie; 
 2. naruszają dane osobowe jakiejkolwiek osoby trzeciej; 
 3. nawołują do nienawiści lub treści o charakterze terrorystycznym; 
 4. są obraźliwe, dyskryminujące, wulgarne lub naruszające dobra osobiste;  
 5. zawierają nieprawdziwe informacje lub mogą wprowadzić w błąd innych Uczestników;
 6. zawierają treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne serwisy;   
 7. są dyskryminujące, obraźliwe, wulgarne, nawołują do nienawiści lub w inny sposób naruszają dobra osobiste; 
 8. stanowią działania konkurencyjne względem Organizatora poprzez promocję usług konkurencyjnych; 
 9. w przypadku Utworów - nie są związane z działalnością Organizatora 
 10. zawierają linki do stron trzecich lub noszą cechy oszustwa lub wyłudzenia w internecie, takie jak scam, phishing, spoofing, spam. 

 

§5.  ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie pozwala na wiadomości prywatne w portalu, w którym udostępniono Utwór.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagram;

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagram kont/profili osób trzecich;

d. ingerują w mechanizm działania Instagram;

e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagram.

 

§6.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§7.  PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursu nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;

b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

    2. Uczestnik gwarantuje, że posiada prawa autorskie do zgłoszonego Utworu.

    3. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie ze zgłoszonego Utworu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie (social media, blog, strona sklepu weargepetto.pl, materiały drukowane).

 

§8. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2024 roku.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl