Black Week | do -70% na wszystkie okulary
Regulamin sklepu

INFORMACJA O ZMIANIE 

Niniejszym informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 r. zmienia się Regulamin sklepu internetowego. Zmiany wprowadzone są do VIII pkt. Regulaminu o następującym brzmieniu: 

VIII. REKLAMACJA TOWARU

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili
jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności
towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby
działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową,
który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego
dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można
pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej lub nienależyte
wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając
jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany „Formularz Reklamacji”, dostępny na
Stronie, który należy wydrukować i dołączyć do przesyłki.

5.  Reklamację można złożyć wyłącznie drogą pocztową, wskazując przyczyny reklamacji oraz
informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.

6.  Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura
VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

7. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu
reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego
reklamacja została złożona przez Klienta.

8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują
przepisy ustawy o prawach konsumenta (art. 43a – art. 43g).AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY REGULAMIN (Od 11 marca 2024 r.):

l. DEFINICJE

a. „Sprzedawca", „Sprzedający" - eCommerce Factory spółka akcyjna z siedzibą w Żydowie, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 21, 62-241 Żydowo wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000413308, NIP 7842472648. adres e-mail: kontakt@weargepetto.pl

b. „Sklep", „Strona" - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://weargepetto.pl/ oraz na jej podstronach.

c. „Klient", „Kupujący" - osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku zamawiania produktów, co, do których konieczne jest osiągnięcie pełnoletności – osoba pełnoletnia, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia.

d. „Konto” — konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

e. „Polityka" - Polityka prywatności i polityka plików cookies.

f. „Serwis naprawczy” - usługi odpłatnej naprawy okularów.

g. „Cookie” - plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Sklepu na dysku twardym komputera Użytkownika. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Sklepu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

h. „Regulamin” – niniejszy Regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, korzystania z usług Serwisu naprawczego, oraz tworzenia Konta Klienta.

2. Przed dokonaniem rejestracji Konta lub złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Treści prezentowane na stronach Sklepu, w tym ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

4. Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta stanowi naruszenie praw autorskich. Zabrania się kopiowania, umieszczania materiałów lub ich części na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.

5. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

6. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

7. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

8. Koszty dostawy towaru zakupionego w Sklepie, jeżeli nie wskazano inaczej, ponosi Kupujący.

III. KONTO KLIENTA

1. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza rejestracji, dostępnego na podstronie Sklepu. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.

2. W formularzu należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie. Opcjonalnie można wyrazić chęć otrzymywania faktur VAT, poprzez zaznaczenie właściwego pola i wypełnienie odpowiednich pól.

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

4. Kliknięcie w przycisk założenia Konta przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny, jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

5. Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

6. Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, w tym dodania innego adresu do doręczeń zamówień niż adres wskazany w formularzu, składania zamówień, podglądu historii ostatnich zamówień i innych usług dostępnych w Sklepie oraz uzyskania kuponów rabatowych.

7. Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez: a. wysłanie wypowiedzenia na adres e-mail Sprzedawcy podany na stronie Sklepu.

Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę;

b. Wybranie opcji „USUŃ KONTO” w profilu Klienta w Sklepie.

9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie w przypadku zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu, w przypadku podania danych o charakterze bezprawnym lub w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta.

IV. OFEROWANE TOWARY

1. Sprzedający oświadcza, iż wszystkie przedmioty oferowane w Sklepie są wytwarzane przez Sprzedającego lub na jego zlecenie oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolor przedmiotów. Sprzedający informuje Klienta, iż odcienie i kształty z uwagi na specyfikę towaru mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu.

3. Niektóre oferowane przedmioty są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć w niewielkim stopniu zarówno koloru jak i kształtu przedmiotu.

4. Sprzedający zastrzega, iż produkty oferowane w zakładce "OUTLET” pochodzą z końcówek kolekcji i mogą nosić skazy i niewielkie wady, nie wpływające na jakość użytkowania.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 Sklep oferuje mailowe lub telefoniczne wsparcie przy składaniu zamówień. W celu skorzystania z pomocy należy wybrać jedną z form kontaktu wskazaną na podstronie Kontakt.

4. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient na odpowiednich podstronach Sklepu wybiera towary poprzez wybranie ich wzoru (modelu) i dodanie ich do koszyka.

5. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

6. W celu kontynuacji złożenia zamówienia, Klient powinien kliknąć przycisk „Zamawiam".

7. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć lub skorzystać z opcji zakupu „bez Konta”, podając adres e-mail i dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki. Jeżeli Klient posiada Konto, powinien się na nie zalogować.

8. Na podstronie weryfikacji koszyka Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności, miejsca dostarczenia towaru oraz dodania kodu rabatowego. Na tym etapie Klient, który zamawia okulary korekcyjne, powinien wprowadzić dane umożliwiające Sprzedawcy wykonanie okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniami lekarskimi wskazanymi na wydruku z badania.

9. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen, specyfikacją okularów dokonaną przez Klienta oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę" składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e- mail Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

10. Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę" zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe, chyba że Klient wybrał inaczej. Dokonanie płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, płatność dokonana z góry jest w całości mu zwracana w terminie ustawowym.

11. Płatność odbywa się drogą elektroniczną lub za pobraniem. Dostępne są następujące sposoby płatności: szybkie przelewy, karta kredytowa, wpłata na konto, płatność za pobraniem (nie dotyczy produktów w przedsprzedaży oraz przygotowywanych na specjalne życzenie Klienta).

12. W przypadku braku zapłaty za zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w Sklepie, zamówienie zostaje anulowane.

13. W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia, w szczególności w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących podanych parametrów soczewek, Sprzedawca lub jego przedstawiciel może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo.

14. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem płatności za zamówienie.

15. Dokumentem sprzedaży, w przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, jest imienna faktura VAT, generowana automatycznie do każdego zamówienia.

16. Dokonując zakupu i akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.

17. W przypadku, gdy faktura ma zostać wystawiona na osobę prawną, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Przewidywany czas realizacji zamówienia dostępny jest na karcie produktu przed dodaniem go do koszyka, w odpowiednim polu opisu produktu.

2. Czas realizacji zamówienia widoczny na karcie produktu liczony jest w oparciu o dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy) oraz stanowi sugerowany średni czas realizacji, przedstawiony na podstawie czasu realizacji uprzednich zamówień dla tego produktu, który może ulec wydłużeniu.

3. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia na etapie jego realizacji przed wysyłką, w przypadku wydłużenia realizacji zamówienia lub wystąpienia tymczasowego braku magazynowego, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektronicznej skrzynki pocztowej podanej na Stronie.

4. Dostawa następuje przesyłką kurierską z magazynu Sprzedającego na adres wskazany przez Klienta. Nie jest możliwy odbiór osobisty.

5. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

6. O przewidywanym terminie doręczenia zamówionych towarów oraz statusie zamówienia Sprzedawca informuje Klienta w osobnej wiadomości e-mail.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości dostawy zamówionych przedmiotów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Kupującego, jak np. błędnie podany adres wysyłki.

8. Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W Sklepie weargepetto.pl Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną (e-mail) na adres kontaktowy podany na podstronie Sklepu.

3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego na

podstronie Sklepu (stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy Klient musi wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Odnosi się to w szczególności do umów, których przedmiotem był zakup oprawek wraz ze szkłami korekcyjnymi wykonanych na indywidualne zlecenie Klienta lub zgodnie z danymi wskazanymi na recepcie; oraz do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi całkowity koszt towaru powiększony o równowartość najtańszego kosztu wysyłki towaru, jedynie w przypadku zwrotu całkowitego, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Klienta produktu w paczce zwrotnej. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument na wniosek Sprzedającego wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Klient powinien odesłać rzecz do Sprzedawcy bez wad i uszkodzeń niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru przez Klienta. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 30 dni.

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. REKLAMACJA TOWARU

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili
jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności
towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby
działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową,
który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego
dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można
pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej lub nienależyte
wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając
jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany „Formularz Reklamacji”, dostępny na
Stronie, który należy wydrukować i dołączyć do przesyłki.

5.  Reklamację można złożyć wyłącznie drogą pocztową, wskazując przyczyny reklamacji oraz
informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.

6.  Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura
VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

7. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu
reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego
reklamacja została złożona przez Klienta.

8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują
przepisy ustawy o prawach konsumenta (art. 43a – art. 43g).

IX. POLITYKA COOKIES

Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, służących do utrzymania: sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta, procesu składania zamówienia i prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, po uprzednim zawiadomieniu Klientów o zmianie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego www.weargepetto.pl. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu. Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy, która to informacja będzie widoczna przez co najmniej 14 dni oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Klientów, którzy podali adres email).

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2020, 1575).

4. Klient może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca w każdej indywidualnej będzie osobno wyrażał zgodę bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Klientami.

6. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy do kontaktu z Klientami to: kontakt@weargepetto.pl

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

XI. ZAKUPY W RAMACH PROGRAMÓW KAFETERYJNYCH

1. Klient ma możliwość opłacenia zamówienia w całości lub w części kodem rabatowym lub voucherem zakupionym („Voucher”) u jednego z partnerów Sprzedawcy.

2. Vouchery są znakami legitymacyjnymi składającymi się z ciągu znaków alfanumerycznych, o określonym nominale, uprawniającymi do zapłaty za towary dostępne w Sklepie.

3. Wartość nabywcza Vouchera odpowiada jego nominałowi.

4. Vouchery mogą być realizowane przez Klientów wyłącznie w dacie ważności danego Vouchera. Data ważności zakupionego Vouchera nie podlega przedłużeniu. Vouchery nie wykorzystane w dacie ważności nie zostaną uwzględnione przez Sprzedawcę.

5. W czasie jednej transakcji w Sklepie Klient może dokonywać płatności przy użyciu jednego Vouchera.

6. W przypadku, gdy wartość towarów kupowanych przez Klienta w Sklepie jest wyższa od wartości nominału użytego Vouchera, Klient jest zobowiązany do dopłacenia różnicy w jednej z form płatności dostępnych w Sklepie (według wyboru Klienta).

7. W przypadku, gdy wartość towarów kupowanych przez Klienta w Sklepie jest niższa niż wartość nominału użytego Vouchera, zostaje wykorzystana cała wartość Vouchera, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy pomiędzy wartością towarów, a wartością użytego Vouchera.

8. Vouchery nie podlega wymianie na gotówkę.

9. Aby dokonać płatności Voucherem należy wprowadzić kod Vouchera w przeznaczonym do tego polu oznaczonym „Kod zniżkowy / voucher” dostępnym na podstronie weryfikacji koszyka.

10. Sprzedawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty Voucherów nie będą wydawane.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Vouchery w przypadku podejrzenia, że Klient podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Sprzedawcę lub polegających na fałszowaniu danych.

12. Klient może opłacić Voucherem jedynie cenę towaru. Kwotę stanowiącą wartość przesyłki towaru Klient pokrywa ze środków własnych.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Voucherów Klient powinien zgłaszać Sprzedawcy mailowo na adres: kontakt@gepetto.shop.

14. W pozostałym zakresie mają odpowiednie zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.

XII.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

Regulamin do 11.03.2024

Regulamin do 01.01.2023

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl